၂၀၂၀ မြန်မာ့ရွေးကောက်ပွဲ

UEC OFFICIAL RESULT ပြည်သူ့လွှတ်တော် အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲရလဒ်များ ပြည်သူ့လွှတ်တော် (ရှမ်းပြည်နယ်)

Developed by Han Min Sein. Follow Us on Facebook